سلام ،بزرگی اهل تواضع

به نام سلام

نیمه اول دهه شصت سالهای جنگ و کودکیها و سادگیهای ما،حداکثر ده ساله بودیم و با رحیم ،حمید،جعفر،عمران و.... ایستاده بودیم تا شیفت دختران تمام شود و نوبت مدرسه رفتن ما شود جمعیت گرفتار پرحرفی های من و یکی دو تا از بچه ها بود که جوانی با قدی متوسط و چشمانی که مهربانی بهار در آن موج میزد به ما نزدیک شد ما چنان سرگرم خود بودیم که سلاممان را خوردیم اما او با روی گشاده به همه ما سلام کرد و به نام از ما احوال پرسید،با تمام کودکیم احساس کردم او خیلی بزرگ است و من خیلی کوچک نه به سن و سال  بلکه به ادب و تواضع،اکبر که آن روزها در میانه میدان تیم شاهین هنرمندی میکرد و یک شهر او را می شناخت چنان درسی به من داد که هنوز اگر کسی در سلام بر من پیشدستی کند شرمگین میشوم....برقرار باشی اکبرخان فرزند حاج حسین....

و می گویند رسول عشق و مهربانی چنان متواضع بود که هیچکس نتوانست در سلام کردن بر او سبقت بگیرد

و میفرماید : یکی از موجبات رحمت خداوند سلام کردن و نیکو سخن گفتن است.

/ 2 نظر / 31 بازدید
رحمن انصاری

و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجهلون قالوا سلاما (سوره‏فرقان،آيه‏63) بندگان(خاص خداوند) رحمان، كسانى هستند كه با آرامش و بى تكبر بر زمين راه مى‏روند; و هنگامى كه جاهلان آنها را مخاطب سازند(و سخنان نابخردانه گويند)، به آنها سلام مى‏گويند(و با بى اعتنايى و بزرگوارى مى‏گذرند).

تبعيدي

ياد باد ان روزگاران ياد باد.